Kas ir izobutilēns?

Izobutilēns ir ķīmisks savienojums, ko parasti izmanto kurināmā ar augstu oktānskaitli un organisko savienojumu ražošanā. Ķīmiskā struktūra ir C4H8. Saistītie savienojumi ietver izobutēnu, 2-metilpropēnu un 1-dimetiletilēnu. Istabas temperatūrā izobutilēns ir gāze, un ļoti zemās temperatūrās tas kļūst par šķidrumu. ASV Transporta departaments to klasificējis kā bīstamu materiālu.

Izobutilēna ražošanu var veikt, atdalot savienojumu no sēra izobutilēna. Sulfurizētu izobutilēnu karsē un pēc tam apstrādā ar skābi, kas atdala izobutilēnu no sēra molekulām. Šīs ķīmiskās vielas parasti attīra ar gāzveida izobutilēnu, kas atdala sēra molekulas. Iegūtais izobutilēns parasti ir 99% tīrs.

Butāni, kas ir radniecīgi savienojumi, parasti rodas benzīna ražošanas laikā. To panāk, liekot butāniem reaģēt ar izobutilēnu vai apvienojot abas molekulas, veidojot oktēnus. Oktēnus izmanto, lai iegūtu oktānskaitli benzīna ražošanai. Izobutilēnu izmanto arī plastmasas ražošanā, un tas veido 98 procentus no sintētiskā kaučuka ražošanā izmantotajām izejvielām.

Strādājot ar šo materiālu un to uzglabājot, parasti ir nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. Izobutilēna gāze ir viegli uzliesmojoša, un to nedrīkst pakļaut atklātai liesmai, dzirkstelēm vai saskarei ar jebkādiem oksidējošiem materiāliem. Smēķēšana gāzes tuvumā parasti nav atļauta. Gāzes un gaisa maisījumi ir ļoti sprādzienbīstami; ja izobutilēns reaģē ar skābekli gaisā, tas var izraisīt sprādzienu. Piesardzības pasākumi parasti ietver slēgtas ventilācijas sistēmas izmantošanu, nedzirksteļojošu rokas instrumentu izmantošanu un pārliecību, ka visas elektriskās iekārtas ir pareizi iezemētas.

Saskare ar cilvēkiem var radīt zināmus riskus. Istabas temperatūrā saskare ar ādu ir maz ticama, bet var izraisīt kairinājumu. Gāzu ieelpošana var izraisīt reiboni, miegainību, trulumu, sliktu dūšu, vemšanu un bezsamaņu. Ja āda nonāk saskarē ar izobutilēnu tā šķidrā stāvoklī, var rasties apsaldējums. Ja notiek ieelpošana vai norīšana, parasti ir ieteicams nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Gāzes un šķidruma uzglabāšanai parasti ir nepieciešams ugunsdrošs konteiners. Var būt svarīgi to turēt atsevišķi no oksidētājiem, lai novērstu iespējamu aizdegšanos vai sprādzienu. Atbrīvojoties no izobutilēna, vienmēr ir ieteicams konsultēties ar speciālistu. Tā kā tā ir bīstama ķīmiska viela, to nekādā gadījumā nedrīkst izmest kanalizācijas sistēmā vai ūdens apgādē. Parasti, likvidējot materiālu pēc aizdegšanās avotu likvidēšanas, jāizmanto ķīmiskās aizsardzības tērps ar autonomu elpošanas aparātu.