Ko nozīmē “Sui Juris”?

Sui juris ir juridisks termins, kas attiecas uz personu, kurai ir pilna tiesībspēja pieņemt lēmumus un iesaistīties juridiskās darbībās. Persona nav pakļauta nevienam citam un tiek uzskatīta par kompetentu risināt personīgās juridiskās lietas. Parasti visi cilvēki, kas sasnieguši pilngadību, tiek uzskatīti par sui juris, ja vien nav pārliecinošu iemeslu uzskatīt pretējo. Lai no pieaugušajiem atņemtu likumīgas tiesības, ir nepieciešams pārskatīšanas process, lai pierādītu viņu nespēju un ieceltu aizbildni, kas rīkojas viņu vārdā.

Šis termins burtiski tiek tulkots kā “savs likums”, atsaucoties uz ideju, ka cilvēki var likumīgi rīkoties paši. Vēsturiski nepilngadīgie bērni nav uzskatīti par sui juris, jo pilngadības vecums atšķiras atkarībā no laika un reģiona. Viņi nav atbildīgi par noteiktām juridiskām darbībām un atrodas savu vecāku uzraudzībā. Lai gan nepilngadīgajiem par likuma pārkāpumiem var tikt piemērots juridisks sods, tiesu sistēma pret viņiem izturas atšķirīgi. Cilvēki var arī pieņemt lēmumus nepilngadīgo vārdā un piespiest viņus ievērot šos lēmumus.

Garīgi nekompetentas personas, parasti arī cilvēki ar smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem, arī nav sui juris. Tiesas var arī uz laiku apturēt likumīgās tiesības personām ar psihisku slimību, kas rada apdraudējumu, apzinoties, ka pēc ārstēšanas tiks atjaunota pacienta tiesiskā neatkarība. Šādos gadījumos ieceltajiem aizbildņiem ir jārīkojas savu aizbilstamo interesēs un jāpieprasa juridiskā statusa maiņa, ja aizbilstamais šķiet spējīgs saprast un pieņemt juridiskus lēmumus.

Dažās valstīs un dažādos vēstures posmos arī dažām citām cilvēku kategorijām ir atņemtas likumīgās tiesības. Piemēram, cilvēki, kas ir bankrotējuši, ne vienmēr ir uzskatīti par sui juris. Uz šādām personām attiecās tiesas nolēmumi, un tām bija jālabo savas likumīgās tiesības, pirms tās varēja kļūt juridiski neatkarīgas. Tāpat vēsturiski dažas valstis ierobežoja visas likumīgās tiesības vīriešiem zemes īpašniekiem, bet citi iedzīvotāju locekļi nebija sui juris.

Personām, kas darbojas saskaņā ar sui juris, ir jāsaprot un jāievēro tiesību akti. Viņi var iesaistīties juridisku lēmumu pieņemšanā un būs iepazinušies ar līguma pārkāpšanas vai likuma neievērošanas sekām. Īpašās situācijās cilvēki var iebilst, ka viņi nav atbildīgi par noziegumu īslaicīga ārprāta dēļ, kas traucēja viņu spēju izprast savas rīcības sekas. Kā zināms, “ārprāta aizstāvību” var būt grūti pierādīt.