Kā iesniegt pretprasību?

Ja pret kādu pusi ir iesniegta prasība tiesā, jebkura šāda atbildētāja iesniegta prasība tiek uzskatīta par pretprasību. Neatkarīgs prasības pamats, ko atbildētājs pirmajā lietā izvirzījis pret prasītāju, ir pretprasība. Gan prasītāja, gan atbildētāja prasījumi tiek risināti vienas un tās pašas tiesvedības laikā. Dažas pretprasības ir obligātas, bet citas ir pieļaujamas.

Pretprasībai ir jābūt neatkarīgai, un tai ir jābūt plašākai par atbildi vai prasītāja sākotnējo prasību noliegšanu. Atbildētājam savs prasījums jāiekļauj tajā pašā dokumentā, ko viņš sniedz kā atbildi uz prasītāja prasībām. Procedūra, kas saistīta ar šī dokumenta iesniegšanu, atšķiras atkarībā no jurisdikcijas. Dažas jurisdikcijas var piešķirt pagarinātu termiņu pretprasību iesniegšanai.

Obligātās pretprasības ir tās, kas lietas ierosināšanas brīdī izriet no tā paša darījuma vai prasītāja procesuālo rakstu priekšmeta. Šie prasījumi nevar pievienot lietai citu pusi, ja tiesa nevar iegūt jurisdikciju pār trešo personu. Prasība nevar būt tāda, kas ir citas tiesas prāvas priekšmets pašreizējās prasības ierosināšanas laikā. Tiesai jābūt arī personīgai jurisdikcijai pār pusi, kas iesniedz pretprasību, vai, ja personiskā jurisdikcija nav noteikta, ir jāiesniedz kāda veida obligāta prasība.

Jebkura obligāta pretprasība, kas nav iesniegta pašreizējā lietā, tiek zaudēta uz visiem laikiem. Sākotnējo procesuālo rakstu atbildētājam ir jāiesniedz visas nepieciešamās pretprasības, kas viņam var būt pret otru pusi, pretējā gadījumā tās tiek atceltas uz visiem laikiem. Atļaujoša pretprasība ir tāda, kas nav obligāta. Šīs prasības var izvirzīt, taču tiesības tās celt netiek atceltas, ja atbildētājs tobrīd izvēlas tās necelt.

Ieskaits ir pretprasības piemērs, kurā atbildētājs lūdz samazināt zaudējumu atlīdzību prasībā, kuras pamatā ir neatkarīgs prasības pamats. Ja negadījumā ir bijušas divas puses un nav skaidrs, kura puse ir vainīga, viena puse var iesūdzēt otru pusi, pieprasot atlīdzināt negadījuma radītos zaudējumus. Otra puse kļūst par atbildētāju un var iesniegt pretprasību, norādot, ka patiesībā negadījumā vainojams prasītājs un viņam ir jāatlīdzina atbildētājam zaudējumi.