Kas ir bērna aizbildnības vadlīnijas?

Bērnu aizbildnības likumi dažādās jurisdikcijās var atšķirties. Parasti ir četras pamatnostādnes par bērnu aizbildnību, uz kurām paļaujas gandrīz katra tiesa, lai noteiktu lūgumrakstu iesniedzēju, personu, kas iesniegušas nepilngadīgo bērnu likumīgo aizbildnību, piemērotību. Šos četrus faktorus vislabāk var raksturot kā pozitīvu vidi, iepriekšējo iesaistīšanos, pašreizējo līdzdalību un personīgo raksturu. Unikālos apstākļos var tikt ieviestas precīzākas bērnu aizbildnības vadlīnijas.

Pozitīva vide ir izšķirošs elements tiesai, pieņemot lēmumu par bērna aizgādību. Finanšu resursi, piemēram, spēja nodrošināt bērnam nepieciešamo mājokli, pārtiku, apģērbu, medicīnisko aprūpi un izglītību, varētu būt tuvu lielākajai daļai bērnu aizbildnības vadlīniju sarakstu. Drošības faktori ir arī kritiski jautājumi. Tiesnešiem un tiesām ir vājš skatījums uz bērnu atstāšanu novārtā vai vardarbību fiziski, garīgi, emocionāli vai seksuāli. Ja sociālais dienests vai tiesībaizsardzības iestādes ir aicinātas izmeklēt šāda veida apgalvojumus, tiesnesis, iespējams, diskvalificēs lūgumraksta iesniedzēju, kurš varētu būt bijis kaitīgas uzvedības dalībnieks.

Tiesas var arī ņemt vērā, cik lielā mērā viena vai abas meklējošās puses ir bijušas iepriekš saistītas ar bērnu. Vairumā gadījumu strīds par bērna aizbildnību ir starp vecākiem, kuri šķir laulību. Ja viens no vecākiem hroniski nav bijis bērna dzīvē vai ir pieņemami pierādījumi, kas pierāda, ka vienai pusei ir bijusi maza saskarsme ar bērnu ilgstoši vai vispār nav bijusi saskarsme ar bērnu bez pamatota iemesla, tiesa var uzskatīt, ka nav iesaistīta bērna dzīvē. mēģinot pieņemt lēmumu par aizbildnību.

Tiesas galvenais apsvērums ir arī tādas personas līdzdalība, kura vēlas iegūt aizbildnību pār bērnu. Nepārtraukta un regulāra aktīva iesaistīšanās bērna dzīvē ir viena no vissvarīgākajām bērnu aizbildnības vadlīnijām. Svarīgs ir arī laiks, ko kāds var veltīt bērna ikdienas aprūpei un uzraudzībai. Tas, ka vienmēr ir pietiekami pieejams bērnam, ne tikai parāda apņemšanos bērna izaugsmei un labklājībai, bet arī sniedz bērnam drošības un pašvērtības sajūtu. Tiesas ņem vērā vajadzību vecākiem strādāt un pelnīt iztiku, taču tās var negatīvi vērtēt tādus faktorus kā biežie komandējumi un regulāras 10 vai 12 stundu darba dienas.

Visbeidzot, to personu personiskais raksturs, kas iesniedz lūgumu par bērna aizbildnību, iespējams, ir vissvarīgākais faktors visās bērnu aizbildnības vadlīnijās. Bērni mācās un pēc tam atdarina uzvedību no savas dzīves autoritātēm, īpaši jaunībā. Lielākā daļa tiesu sagaida, ka tie, kas lūdz aizbildnību, izrādīs briedumu, cienīgu morāli un pietiekami stabilu savu dzīvi, pirms nodot bērnus viņu aprūpē un kontrolē. Sodāmības reģistri, vielu lietošana, neuzticība, slikta darba vēsture un parādu nemaksāšana ir tikai daži no faktoriem, pēc kuriem tiesa var lemt, vai lūgumraksta iesniedzējam ir atbilstošs raksturs un personiskās īpašības, kas varētu pozitīvi ietekmēt bērnu.

Šīs bērnu aizbildnības vadlīnijas ietver vissvarīgākās pamatkvalifikācijas, uz kurām gandrīz visas tiesas regulāri paļaujas, pieņemot spriedumus bērnu aizbildnības lietās. Precīzākas bērnu aizbildnības vadlīnijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas. Neparastās situācijās var būt nepieciešami papildu norādījumi par bērna aizbildnību, ja konkrēta uzvedība var negatīvi ietekmēt konkrētos gadījumos.