Kas ir mantojuma īpašums?

Mantojuma īpašums ir nekustamais un personīgais īpašums, kas pieder mantojuma atstājēja īpašumam un ir pakļauts testamenta procesam. Noteiktas mantas nodošanai testamentā mērķis ir likumīgi nodot to no mantojuma atstājēja vārda labuma guvējiem. Ne viss mirušajam piederošais īpašums ir mantojuma īpašums, jo likumīga nodošana notiek automātiski. Dažas jurisdikcijas var arī izslēgt īpašumu, kura vērtība ir mazāka par summu, kas noteikta tās mantojuma likumos, vai īpašumtiesību rakstura dēļ starp mantojuma atstājēju un mantinieku. Trasta īpašums nāves brīdī nepieder mirušajam un bieži vien netiek klasificēts kā testamenta īpašums.

Kad persona nomirst, mantiniekiem vai labuma guvējiem bieži vien ir jāuzsāk testamenta process, lai nodotu īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu un nodotu īpašumtiesības uz cita veida īpašumu. Testamenta testamenta process notiek, ja persona nomirst bez testamenta vai bez derīga testamenta, un tiesnesim ir jāsadala īpašums saskaņā ar vietējiem likumiem. Kur ir testaments, tad nereti manta tiek sadalīta atbilstoši mantojuma atstājēja vēlmēm. Īpašums, par kuru notiek tiesvedība, ir testamenta īpašums. Dažās jurisdikcijās, pamatojoties uz testamenta īpašuma vērtību, pirms tiesību piešķiršanas testamenta izpildītājam vai administratoram ir jāmaksā testamenta nodoklis.

Daži īpašumi nav pakļauti testamentam, un tāpēc personas pirms nāves bieži izmanto dažādas juridiskas metodes, lai izvairītos no testamenta. Viens no populārākajiem veidiem, kā privātpersonas izvairīties no testamenta, ir nodot visu vai lielāko daļu īpašuma trastā. Pilnvarnieks tiek uzskatīts par īpašuma īpašnieku, nevis mirušo. Kopīgas īpašumtiesības uz īpašumu ir vēl viena metode, ko bieži izmanto, lai izvairītos no testamenta. Īpašums bieži tiek nodots pārdzīvojušajam laulātajam vai citam mantiniekam bez testamenta ar apgādnieka zaudējuma tiesībām vai kā līdzīrniekam, kam īpašums pieder pilnībā.

Personīgais īpašums, ienākumi un citi nemateriālie aktīvi nevar tikt pakļauti testamentam. Piemēram, dzīvības apdrošināšanas procedūras bieži netiek uzskatītas par mantojuma īpašumu, jo tās tiek izmaksātas noteiktam labuma guvējam pēc apdrošinātā nāves. Nerezidentu mirušajiem var piederēt īpašums, bankas konti un citi nemateriālie aktīvi citās jurisdikcijās. Testamenta tiesa bieži vien neiekļauj īpašumu šajā gadījumā kā testamenta īpašumu. Iedzīvotāju mirušajiem var piederēt īpašums citās jurisdikcijās, un tas bieži tiek uzskatīts par testamentu.