Ko dara testamenta tiesnesis?

Testamenta tiesnesis parasti pārrauga jautājumus, kas saistīti ar mirušas personas personiskā mantojuma izpildi. Ja personai pieder ievērojams īpašuma apjoms un viņa nomirst bez testamenta, testamenta tiesnesis var vadīt strīdu izšķiršanu starp labuma guvējiem. Parasti testamenta tiesnesis sadala īpašumus mantojumā, pamatojoties uz likumiem, kas reglamentē testamenta jautājumus. Dažās jurisdikcijās testamenta tiesnesim var būt citi pienākumi, kas nav saistīti ar testamenta izpildi.

Apstākļi, kas saistīti ar mirušās personas īpašumu, parasti nosaka, ko testamenta tiesas tiesnesis dara lietas izskatīšanas laikā. Būtībā mirušā personiskais īpašums var ietilpt vienā no vairākām dažādām juridiskajām kategorijām. Konkrētas jurisdikcijas testamenta likumi parasti regulē izšķiršanu katrā kategorijā.

Kad persona nomirst, atstājot testamentu, kas nozīmē, ka testaments ir spēkā, testaments aptver visus īpašumus un nosauc personīgo pārstāvi. Ja persona mirst bez testamenta, testamenta nav, vai arī testamentā nav uzskaitīti visi īpašumi. Apstrīdētais testaments parasti norāda, ka labuma guvējiem ir strīds par kādu testamenta daļu. Ja testaments ir neapstrīdēts, labuma guvēji piekrīt noteikumiem un viņiem nav interešu konflikta.

Ideālā gadījumā persona var mirt ar testamentu, kuru testamenta tiesnesim ir viegli apstiprināt. Ja dokuments ir juridiski saistošs un nav viena vai vairāku saņēmēju apstrīdēta testamenta, process parasti ir vienkāršs. Tiesnesis var izdot rīkojumu, līdzekļi tiek sadalīti un lieta tiek slēgta.

Apstrīdēti testamenti, iespējams, radīs vairāk pienākumu tiesnesim. Lielākā daļa testamentu tiesnešu var izdot spriedumus, ja labuma guvēji apstrīd testamentu un paši nevar vienoties par draudzīgu vienošanos. Apstrīdēto testamentu izšķiršanas ietvaros tiesnesis var arī iecelt mantojuma pārstāvi. Šī persona parasti ir atbildīga par mantojuma daļu sadali labuma guvējiem.

Ja persona nomirst ar testamentu bez derīga testamenta, tiesneša lomai var būt nepieciešama lielāka iesaistīšanās, pamatojoties uz piemērojamiem testamenta likumiem. Testamenta tiesnesis var pārraudzīt mirušā aktīvu, labuma guvēju un kreditoru identificēšanas procesu. Parasti tiesnesim var nākties iecelt personīgo pārstāvi, lai pārvaldītu kārtīgu aktīvu likvidāciju.

Parasti apstrīdētā vai neapstrīdētā personīgā pārstāvja iecelšana nosaka arī tiesneša iesaistes apjomu. Ar neapstrīdamu iecelšanu tiesnesis paraksta testamenta rīkojumus un pārstāvis pārvalda mantojumu. Apstrīdētā iecelšana parasti paredz, ka testamenta tiesnesis vada visu testamenta administrēšanas procesu, lai nodrošinātu, ka pārstāvis un labuma guvēji ievēro juridiskos rīkojumus.

Parasti testamenta tiesnesis arī vada apelācijas, ja viens vai vairāki labuma guvēji apstrīd tiesas lēmumu. Tiesnesis var izskatīt apelācijas sūdzību un interpretēt ar lietu saistītos likumus. Līdz ar to tiesnesis parasti pieņem lēmumu vai nu atcelt, vai paturēt spēkā sākotnējo nolēmumu.