Kas ir reliģiskais plurālisms?

Reliģiskais plurālisms ir plaši lietots termins ar vairākām atšķirīgām nozīmēm. Atkarībā no konteksta šis termins aptver dažādas teoloģiskās un filozofiskās diskusijas. Šis termins var ietvert vismaz četrus dažādus jēdzienus, lai gan katrs griežas ap centrālo ideju par dažādu reliģisko uzskatu sistēmu sadarbību.
Daudzos gadījumos šis termins tiek izmantots kā reliģiskās tolerances sinonīms, lai gan abiem jēdzieniem ir atšķirīga nozīme. Reliģiskā tolerance nozīmē, ka katrai personai ir tiesības uz savu uzskatu kopumu bez sprieduma vai atbilstības kādiem kultūras vai sabiedrības standartiem. Tā ir reliģiskās tolerances doktrīna, kas ir ietverta Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijā, kas piešķir tiesības uz reliģijas brīvību. Lai gan reliģiskais plurālisms ietver toleranci, tas ir plašāks termins, kas apliecina, ka iespējamā reliģiskā patiesība un vērtība pastāv daudzās dažādās doktrīnās, ne tikai konkrētā indivīda doktrīnās.

Daži teologi apgalvo, ka visu zinoša dievība, piemēram, Dievs, radīja visas reliģijas, lai runātu ar cilvēkiem tādā veidā, kas visvairāk piesaista vai ir saistīts ar viņu dzīves apstākļiem. Pat ja viņu paražas ir atšķirīgas, tās visas ir no viena avota. Kā teoloģisks arguments plurālisms liek domāt, ka, ja visas reliģijas ir no viena sākotnējā avota, tad visām ir jābūt līdzīgai patiesībai. Šis arguments uzsver līdzības starp reliģiju, bieži atsaucoties uz kopīgiem stāstiem, skaitļiem un doktrīnām.

Uzskats, ka visām reliģijām ir patiesība un vērtība, rada ievērojamas problēmas reliģijām, kas sludina ekskluzīvisku ideju. Dažas reliģijas, izmantojot citātus no attiecīgajiem tekstiem, apgalvo, ka viņu veids ir vienīgais veids, kā dzīvot pareizi. Daži iet tik tālu, ka uzstāj, ka tie, kas nepievēršas, tiks sodīti pēcnāves dzīvē vai arī viņiem nevajadzētu būt cieši saistītiem ar Zemi. Tādas doktrīnas kā šī ir grūti atrisināt, un plurālisti bieži ir spiesti ķerties pie tolerances doktrīnas, jo ir paradoksāli pieņemt gan iekļaujošu, gan ekskluzivisma uzskatu.

Plurālisms nozīmē arī dažādu konfesiju un dažādu ticību centienus izveidot vispārēju garīgo kopienu. To bieži izmanto kristīgās ticības vadītāji, lai veicinātu vienotību starp daudzajām dažādajām kristietības doktrīnām. Tā kā daudzām reliģijām ir līdzīgs pamatmērķis vai pārliecība, to atbalstītāji apgalvo, ka tām jāspēj sadarboties.

Tie, kas sevi identificē kā reliģiskā plurālisma praktizētājus, bieži vien nozīmē, ka viņi savu personīgo garīgo doktrīnu ir balstījuši uz dažādām tradicionālajām reliģiskajām pārliecībām. Tā vietā, lai abonētu kādu noteiktu reliģisko sektu, plurālisti izvēlas, kuri uzskati viņiem sasaucas neatkarīgi no avota. Bieži vien viņi tic relatīvismam, kas liek domāt, ka visiem iespējamiem reliģiskās pārliecības skaidrojumiem jābūt vienādiem, jo ​​nekad nav atrasti pārliecinoši pierādījumi, kas apliecinātu vienas idejas pareizumu. Plurālisti var apmeklēt daudzus dažādus garīgos dievkalpojumus un rituālus tradicionālajās baznīcās, vai arī viņi var izvēlēties koncentrēties uz individuālu garīgumu.

Reliģiskā plurālisma jēdziens ir sarežģīts, jo īpaši attiecībā uz loģisko analīzi. Daudzas reliģijas dažos punktos ir klajā pretrunā viena otrai, liekot plurālistiem iestrēgt dažos argumentos. Visu šī termina definīciju mērķis ir apvienot cilvēkus, neskatoties uz atšķirīgo izcelsmi un uzskatu sistēmām. Vēsturiski šādi centieni veicināt vienotību un iekļautību sabiedrībā ir guvuši dažādus panākumus, taču tie bieži tiek slavēti kā mēģinājumi veicināt sabiedrību.