Kas ir testamenta tiesa?

Mantojuma tiesa ir vieta, kurā tiesnesis uzrauga mirušās personas mantas sadali saskaņā ar personas gribu. Aktīvi var ietvert nekustamo īpašumu, ieguldījumus, bankas kontus un personīgo īpašumu. Viena no tiesas galvenajām funkcijām ir izlemt jebkādas problēmas saistībā ar mirušā testamenta spēkā esamību, lai gan tiesa pārraudzīs arī aktīvu sadali personām, kuras mirst bez testamenta. Turklāt testamenta tiesa parasti izskata jebkādas domstarpības starp cilvēkiem, kuri apgalvo, ka viņiem ir tiesības uz daļu no mirušā īpašuma. Tiesa arī uzrauga mirušā parādu samaksu un dzēš īpašumtiesības uz īpašumu, piemēram, ieguldījumiem vai nekustamo īpašumu, kas bija tikai uz mirušā vārda.

Parastas testamenta laikā mirušās personas testaments tiek apstiprināts un nodots tiesai. Testamentu var apstiprināt ar liecinieka apliecinājumu par testamenta parakstīšanu. Alternatīvi, testamenti dažkārt tiek apstiprināti, liekot testamenta lieciniekiem liecināt, ka mirušais, parakstot testamentu, bija vesels.

Pēc tam testamenta tiesa parasti izvēlas personīgo pārstāvi, lai apstrādātu mirušā īpašumu. Ja testamentā ir nosaukts personīgais pārstāvis, tiesa parasti testamentu izpilda. Ja testamentā pārstāvis nav norādīts, tiesa var to izvēlēties. Biežāk mirušā lietu kārtošanai tiek izvēlēts pārdzīvojušais laulātais, tuvs radinieks vai pilngadīgs bērns. Dažreiz testamenta advokāts, banka vai trasta uzņēmums kalpo kā pārstāvis.

Kad pārstāvis ir izvēlēts, mirušā kreditori tiek informēti. Šajā paziņojumā ir norādīts, ka kreditoriem ir jāceļ visas prasības pret mantojumu par mirušā nenokārtotajiem parādiem. Turklāt visi mantinieki vai labuma guvēji tiek informēti, ka testaments atrodas testamenta tiesā. Personīgais pārstāvis pēc tam uzskaita visus mirušā īpašumus un samaksā nenokārtotos parādus, kā arī visus mantojuma, dāvanu vai īpašuma nodokļus, kas ir parādā. Mantojuma tiesa apstiprina personīgā pārstāvja aktīvu uzskaiti un nenokārtoto parādu vai nodokļu samaksu, un atlikušie aktīvi tiek sadalīti testamenta labuma guvējiem.

Mirušās personas īpašumu sadale ne vienmēr notiek testamenta tiesas uzraudzībā. Piemēram, ja mirušā persona atstāj maz īpašumu, šie līdzekļi parasti tiek nodoti likumīgajiem labuma guvējiem bez testamenta tiesas uzraudzības. Ja persona ir izveidojusi trastu, tad aktīvi tiek sadalīti saskaņā ar trastu, nevis testamenta tiesas uzraudzībā. Testa akts nav nepieciešams arī tad, ja nelaiķa īpašums piederēja citai personai. Tādā gadījumā pārdzīvojušais līdzīpašnieks parasti īpašumu manto automātiski.