Kas ir revidentu neatkarība?

Revidenta neatkarība ir personas, kas veic revīziju, spēja to darīt autonomi un godprātīgi. Revidentiem jāspēj objektīvi pārskatīt materiālu un nākt klajā ar neitrālu, precīzu un godīgu ziņojumu par viņu izmeklēšanas rezultātiem. Ja auditoriem trūkst šīs objektivitātes, tas var apdraudēt revīzijas vērtību un var pakļaut cilvēkus riskiem. Daudzās valstīs ir likumi par revidentu neatkarību, un regulatīvās aģentūras var veikt pašas revīzijas un izmeklēšanu, ja tām ir bažas.

Lai revidents būtu neatkarīgs, viņš nedrīkst būt ieinteresēts revīzijas iznākumā; revidentam nekas nav atkarīgs no galīgā slēdziena. Spēja izlemt par labāko pieeju un to īstenot, kā arī brīva pieeja jebkuriem nepieciešamajiem materiāliem ir svarīgs aspekts. Turklāt revidentiem ir jābūt iespējai pilnībā uzrakstīt savus konstatējumus bez pienākuma slēpt vai aizklāt informāciju.

Viens no šķēršļiem revidentu neatkarībai ir fakts, ka vairumā gadījumu revidentiem algu maksā cilvēki, kurus viņi revidē. Tas var traucēt objektivitāti, īpaši liela, atkārtota klienta gadījumā. Slikta revīzija var likt uzņēmumam pārtraukt izmantot šo revidentu vai likt uzņēmumam pārtraukt uzņēmējdarbību, un revidentiem ir nepārprotami kavēklis pārtraukt pieejamos ienākumu avotus. Tas var novest pie tā, ka revidents izmeklēšanas un ziņošanas procesā nebūs tik rūpīgi. Prasība, lai auditoriem būtu daudz ienākumu avotu, var palīdzēt atrisināt šo problēmu, nodrošinot, ka klienta zaudēšana neizraisīs auditorfirmas sabrukumu.

Revidentu neatkarību var aptumšot arī, turot akcijas uzņēmumā vai ieguldot tajā citādā veidā. Revidentiem jāspēj pierādīt finansiālo neatkarību. Ja kādam, kas strādā auditorfirmā, ir interešu konflikts, šai personai ir jālūdz, lai viņu atbrīvo no revīzijas projekta. Personas, kas ir saistītas ar uzņēmumu, klātbūtne revīzijas komandā var apdraudēt audita rezultātus un mazināt ticību citām šī uzņēmuma veiktajām revīzijām.

Neatkarīgiem auditoriem ir svarīga loma lielos un mazos uzņēmumos, sākot no korporācijām līdz bezpeļņas organizācijām. Tiesību akti, kas nosaka revidentu neatkarību, vairo patērētāju un līdzekļu devēju uzticību, nodrošinot uzņēmumu atbildību un skaidri nosakot pilnvaras izmantot pilnībā neatkarīgus, neitrālus revidentus, kuri var sniegt objektīvu un godīgu savu klientu novērtējumu.