Kas ir 16. sadaļa?

1934. gadā Amerikas Savienoto Valstu Kongress pieņēma Vērtspapīru biržas likumu, kas papildus Vērtspapīru biržas komisijas (SEC) izveidošanai nosaka arī noteikumus par obligāciju, akciju un obligāciju sekundāro tirdzniecību, ko veic korporāciju direktori, darbinieki un galvenie akcionāri. . 16. sadaļā ir noteiktas prasības iesniegšanai SEC iekšējās informācijas turētājiem vai akciju īpašniekiem, kuriem pieder vairāk nekā 10 procenti no uzņēmuma apgrozāmajām akcijām. Saskaņā ar 16. sadaļu nozīmīgiem īpašniekiem un saistītajiem iekšējās informācijas darbiniekiem ir elektroniski jāiesniedz 3. veidlapa SEC 10 dienu laikā pēc akciju iegādes vai pievienošanās datuma. Iekšējās informācijas turētājiem ir jāziņo par visām būtiskajām izmaiņām savos īpašumos, izmantojot 4. veidlapu. Uzņēmuma darbiniekiem, kuri iesaistās iekšējās informācijas darījumos, par kuriem nav ziņots 4. veidlapā, šādi darījumi jāapraksta 5. veidlapā katru gadu.

16. sadaļa attiecas uz visiem konkrētā vērtspapīra vai akciju faktiskajiem īpašniekiem. Termins faktiskais īpašnieks var attiekties uz jebkuru personu vai grupu, kas spēj ietekmēt lēmumus, kas attiecas uz šīm akcijām vai vērtspapīriem. Tas ietver personas ar balsstiesībām, pat ja tām nav īpašumtiesību uz akcijām vai vērtspapīriem. Amerikas Savienoto Valstu prezidents vai izpildvaras aģentūras direktors var atbrīvot korporācijas no 1934. gada Vērtspapīru biržas likumā noteiktajām ziņošanas prasībām, ja šāda ziņošana ir saistīta ar valsts drošības jautājumiem.

Lai novērstu iekšējās informācijas netaisnīgu izmantošanu peļņas gūšanai, 16. panta b daļā noteikts, ka visiem iekšējās informācijas turētājiem ir jāziņo par visu peļņu, kas iegūta, pērkot vai pārdodot uzņēmuma akcijas, līdz nākamā mēneša desmitajam datumam pēc darījuma. 2002. gada Sarbanes-Oxley likums saīsināja pārskata periodu līdz divām dienām. Turklāt peļņa no īstermiņa darījumiem, kas ietver ātru pirkšanu un pārdošanu vai pārdošanu un atpirkšanu, kas veikti sešu mēnešu laikā viens no otra, pieder uzņēmumam, nevis tirgotājam. SEC izseko šo informāciju, taču tas tieši neievieš noteikumu. Korporācijas akcionāriem ir jāatklāj fakti un jāiesūdz tiesā iekšējā persona, kas ir iesaistījusies nepareizā īstermiņā, ja viņš neatdod uzņēmumam peļņu.

Ja darījumus veic reģistrēta ieguldījumu sabiedrība un komisija ir atbrīvojusi abus iesaistītā vērtspapīra pirkšanas un pārdošanas komponentu darījumus, 16.b punkts netiek piemērots. Turklāt nodošana, kas ir īsta dāvana vai mantojums, arī ir atbrīvota no 16.b. Izņēmumi var attiekties arī uz darbinieku pabalstu plāniem, apvienošanu, konsolidāciju un balsstiesīgajiem fondiem. Visbeidzot, uz darījumiem, kurus ir apstiprinājuši uzņēmuma akcionāri vai apstiprinājusi direktoru padome, kurā ir vismaz divi locekļi, kas nav darbinieki, var neattiecināt 16. iedaļas b daļu.