Kas ir likumīga krāpšana?

Juridiskā krāpšana ietver apzinātu maldināšanu, lai kāds noticētu nepatiesam personiska labuma gūšanai. Vainīgais sniedz nepatiesus apgalvojumus vai slēpj atbilstošu informāciju, lai pārliecinātu citu personu veikt noteiktu darbību. Uzticoties negodīgajai personai, manipulējamā persona gūst zaudējumus vai ievainojumus. Prasītājam, kura prasībā tiek apgalvots, ka viņam vai viņai ir veikta krāpšana, ir jāpierāda noteikts faktu kopums, lai tiesa pieņemtu lēmumu viņam par labu.

Krāpšana var notikt dažādos veidos, tostarp veicot darījumu klātienē, pa pastu, pa tālruni vai internetā, un fiziskas personas, kā arī korporācijas var kļūt par likumīgas krāpšanas upuriem. Juridiskās krāpšanas upuriem ir tiesības pieprasīt kompensāciju tiesā. Tiesa parasti sagaida, ka cietušā puse pārbaudīs prasības par zaudējumiem, un papildus faktisko finansiālo zaudējumu atlīdzībai var piešķirt arī soda atlīdzību.

Tiesiskās krāpšanas procesa laikā prasītājam tiesai jāpierāda fakta sagrozīšana. Likums neuzskata par krāpniecisku rīcību, ja rīcība, kas balstīta uz nojautām, pareģojumiem vai cita viedokli, nesniedz paredzēto rezultātu. Prasītājam ir jāpierāda, ka viņš pilnībā nezināja par nepatieso informāciju, un jāpaskaidro, kāpēc atbildētājs saņēma šīs personas maldīgo uzticību. Tiesa parasti sagaida, ka prasītājs paskaidro, kāpēc viņš paļāvās uz atbildētāja informāciju. Jāuzrāda arī pierādījumi par zaudējumiem vai ievainojumiem, kas ir tieši saistīti ar krāpšanu.

Prasītājam ir arī jāpierāda, ka atbildētājs zināja par nepatiesību vai dezinformāciju un ka atbildētājs tīši sniedza nepatiesu situāciju, lai novirzītu nenojaušo personu uz iepriekš plānotu iznākumu. Dažreiz indivīds var netīši izdarījis krāpniecisku darbību. To sauc par konstruktīvu krāpšanu, un tā var notikt, ja persona nepilda juridisku pienākumu. Liecinieki vai atkārtotas uzvedības modeļi var būt noderīgi, lai pamatotu juridisku krāpšanu.

Tiesas vieglāk atpazīst juridisku krāpšanu, ja atbildētājs ieņēma amatu, kurā tika gaidīts lielāks zināšanu apjoms par situāciju. Patērētāji bieži vien paļaujas uz dažādiem cilvēkiem, kuri, domājams, būs izglītoti vai apmācīti noteiktā profesijā. Šīs personas ir juristi, veselības aprūpes sniedzēji, remontētāji un skolotāji.