Kā es varu izstrādāt audita metodiku?

Revīzijas metodoloģija ir uzdevumu vai darbību virkne, ko grāmatvedības uzņēmums veic, pārskatot klienta finanšu informāciju. Katra metodika parasti ir atšķirīga klientu darbību atšķirību dēļ. Audita metodoloģijas izstrāde sastāv no četriem posmiem: plānošana, lauka darbs, ziņošana un pēcpārbaude. Katrā solī ir daži dažādi uzdevumi, kas revidentiem jāveic, lai pilnībā izstrādātu praktisku metodiku. Liela daļa darba notiek pēc tam, kad uzņēmums paraksta saderināšanās vēstuli ar klientu.

Plānošana notiek pēc tam, kad klients pirmo reizi parakstās ar grāmatvedības firmu. Auditori intervē uzņēmuma vadības komandu un izstrādā audita plānu un laika grafiku. Revīzijas metodoloģija ietver arī sākotnējo tvērumu. Revidenti pārskata iepriekšējos audita ziņojumus, pašreizējo informāciju un citu informāciju, lai noteiktu, kā pabeigt lauka darbus. Uzņēmumiem, kuriem ir vēsturiskas finansiālas problēmas, grāmatvedības uzņēmums var atteikties no klienta paaugstināta audita riska dēļ.

Uz vietas revidenti veic lielāko daļu revīzijas darba. Revīzijas metodoloģija apraksta izlases lielumu, testēšanas metodes un iekšējās kontroles, kas auditoriem jāpārbauda. Arī riska analīze ir daļa no šī procesa. Auditori veido pamata novērtējumu par to, kādi riski ir dominējošie klienta darbībā. Riska noteikšana agrīnā lauka darba stadijā ļauj auditoriem apspriest, kā vērsties pie šīm jomām un mainīt audita metodoloģiju, lai nodrošinātu pilnīgu klienta informācijas auditu.

Revīzijas ziņošanas posms ir visa procesa beigu sākums. Revīzijas metodoloģija parasti iezīmē matricas projektu, ko revidenti sagatavo savam klientam. Matrica ietver īsu ziņojumu par revīzijas konstatējumiem un posteņu būtisko ietekmi uz finanšu informāciju. Metodoloģijai parasti ir nepieciešams matricas projekts, ko revidenti apspriež ar klientu pirms oficiāla audita ziņojuma izdošanas. Revidenti var mainīt savus uzskatus par noteiktiem konstatējumiem, ja klients var pierādīt, ka lietas ir kļūdainas.

Revīzijas pēcpārbaude ir audita metodoloģijas pēdējais posms. Ja klients saņem revīzijas atzinumu ar iebildēm vai negatīvu, kas norāda uz problēmu ar pašreizējo finanšu informāciju, ir nepieciešama otrā revīzija, lai pārliecinātos, ka šīs problēmas nepastāv. Audita metodoloģija parasti prasa koriģējošu auditu, kurā revidenti atgriežas pie klienta un pārbauda visas jomas, kuras sākotnējā auditā neizdevās. Revidenti atkārtoti pārbauda jauno informāciju, lai pārliecinātos, ka klients ir mainījis grāmatvedības praksi, lai labotu iepriekšējās kļūdas. Parasti seko korektīvais audits. tā pati – kaut arī mazāk intensīva – metodoloģija.